Strain counter strain

Strain counter strain

เมื่อเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆหรือได้รับการบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อถูกยืดยาวออก ก็จะทำให้มีความปวด ความตึงตัวเกิดขึ้นและลดการเคลื่อนไหวของข้อต่อลง Strain counter strainเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อคลายกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อที่ตึง โดยอาศัยการจัดท่าเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาอยู่ในความยาวกล้ามเนื้อที่เหมาะสม ไม่ถูกยืด เนื้อเยื่อจะผ่อนคลาย จะทำให้ลดปวดและลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อลง และสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีตึง ปวด จากกล้ามเนื้อ เช่นอาการที่เกิดจากนอนตกหมอน เป็นต้น