Brain therapy

Brain therapy

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ได้รับการอบรมจากสถาบัน Chikly Health Institute เป็นเทคนิคที่จะเข้าไปรับรู้ถึงสมองในแต่ละส่วน และไขสันหลัง จะช่วยเพิ่มการไหลเวียน ลดความตึง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของสมองแต่ละส่วน และไขสันหลังได้

ที่มา https://chiklyinstitute.com/Class/Brain/B1
ในรูปเป็นการเข้าไปรับรู้ในสมองส่วน hypothalamus ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการหลั่งของฮอร์โมน