อ.กภ. คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

อ.กภ. คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

Khompakorn Limpasutirachata
ประวัติการศึกษา
2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย

2538 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย

2536 Certificate (Rehabilitation for Physically Handicapped Person) Rehabilitation Center (UNDP) อินโดนีเซีย

2545 Certificate (Clinical Biomechanics) La Trobe University ออสเตรเลีย

2547 Certificate (Integrated Manual Therapy) Integrated Manual Therapy Institute สหรัฐอเมริกา

2547 Certificate (Lymphatic drainage Therapy I) The Upledger Institute สหรัฐอเมริกา

2551 Certificate (Visceral Manipulation: Abdominal I, II) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2552 Certificate Mulligan technique (Upper & Lower quarter) Mulligan Concept Teacher’s Association (MCTA) New Zealand

2552 Certificate Spinal manipulation Mulligan Concept Teacher’s Association (MCTA) New Zealand

2553 Certificate (Listening technique) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2554 Certificate (Neuro-menigealmanipulation I) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2554 Certificate(Three dimensional scoliosis therapy according to Katharina Schroth®) Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Germany

2555 Certificate Mulligan technique (Follow-up &Advanced concepts) Mulligan Concept Teacher’s Association (MCTA) New Zealand

2555 Certified Mulligan Practitioner Mulligan Concept Teacher’s Association (MCTA) New Zealand

2555 Certificate (Neuro-menigeal manipulation II) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2556 Certificate (Lymphatic Drainage Therapy II) Chikly Health Institute สหรัฐอเมริกา

2556 Certificate (Visceral Manipulation: Urogenital III) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2556 Certificate (Craniosacral Therapy I) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2556 Certificate (Visceral Manipulation : Thorax IV ) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2557 Certificate (LDT Articular Fluid Release) Chikly Health Institute สหรัฐอเมริกา

2557 Certificate (Fascial & Membrane Technique) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2558 Certifigate (New Manual Articulation Approach: Spine & Pelvis) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2558 Certificate (Visceral Manipulation: Manual Thermal Evaluation & Introduction to VisceroEmotional V) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2558 Certificate (Visceral Manipulation: VisceroEmotional Relationships VI) The Barral Institute สหรัฐอเมริกา

2560 Certificate (Lymphatic Drainage Therapy III) Chikly Health Institute สหรัฐอเมริกา

2560 Certificate (Neuro-menigeal manipulation III, IV) Chikly Health Institute สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์
2539 – 2561 อาจารย์ คณะกายภาพบำบัด ฯ ม.มหิดล ชำนาญเฉพาะทางรักษาผู้ป่วย ด้านระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ

2545 – 2550 กรรมการบริหารคณะกายภาพบำบัดฯ คณะกายภาพบำบัดฯ ม.มหิดล

2545 – 2550 ประธานกรรมการบริหารคลินิก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดฯ ม. มหิดล

2555 – 2560 กรรมการอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สภากายภาพบำบัด

2548 – 2554 กรรมการสภากายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัด

2552 – 2554 ประธานอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สภากายภาพบำบัด

2556 – 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสถานพยาบาล ประเภทคลินิกกายภาพบำบัด สำนักงานสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ

2523 – 2539 นักกายภาพบำบัด3-6 รพ.ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข

2527 – 2528 รักษาการหัวหน้าเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข

2536 เลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล กายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข

2537- 2539 กรรมการพัฒนาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองรพ.ภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข

2543 – 2548 กรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข

2540 – 2545 กรรมการกลาง สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

2542, 2544, 2546 นักกายภาพบำบัดประจำทีมชาติไทย ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20,21,22 (ประเทศบูรไน, มาเลเซีย, เวียตนาม) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์อื่นๆ
2539–ปัจจุบัน Musculoskeletal pain management and physical therapy คณะกายภาพบำบัด ฯ ม. มหิดล

2539–ปัจจุบัน Manual Therapy (Mobilization of Peripheral and Vertebral Region) คณะกายภาพบำบัด ฯ ม. มหิดล

2539–ปัจจุบัน Biomechanics of foot, shoulder คณะกายภาพบำบัด ฯ ม. มหิดล

2538- 2548 Sports Physical Therapy คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

2540-2543 Mobilization of Peripheral and Vertebral Region คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537-2539 Mobilization of nervous system คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2524 -2539 Clinical Instructor for Physical therapy students รพ. ชลบุรี(จากมหาวิทยาลัย มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น รังสิต หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

Publications

Wattananon P, Sakulsriprasert P, Limpasutirachata K. Core stabilization exercise and movement system impairment approaches for patients with movement control impairment: A review article. KKU Res. J. 2015; 20(3) : 480-492.

คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ นักวางแผนสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อชีวิตสดใส ห่างไกลเจ็บป่วย หนังสือ 40 ปีม.ก. 1618 รำลึก “เพื่อนเราไม่ทิ้งกัน” .2556; 63-90.

คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ ปวดเข่า จากข้อเสื่อม Health Today 13, 152 (ธ.ค. 2556) 84-85

Presentations and Proceedings

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ปี พ.ศ. 2538 เรื่องผลของระยะเวลาและ จำนวนครั้งของวิธีการยืดค้างแบบแพสซีฟต่อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อแฮมสตริง

การบาดเจ็บทางระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและข้อของนักวิ่งสามมุขครึ่งมาราธอน ในสนามแข่งขัน: รายงานข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี ในที่ประชุมวิชาการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

ประวัติการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและข้อของนักวิ่งสามมุข ครึ่งมาราธอน 2529 ในที่ประชุมวิชาการกีฬาเวชศาสตร์ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2531

Articles

ชุติมา พันธุ์โพธิ์ สายไหม ชาตรี แสงอรุณ ดังก้อง คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตัวบ่งชี้ระดับ ความรนุแรงภาวะปวดบั้นเอว จากความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว (Movement impairment) สําหรับแบบประเมินตนเอง บทคัดย่อการประชุมกายภาพบำบัดแห่งชาติครั้งที่ 2 26-28 เม.ย. 2553 วารสารกายภาพบำบัด 2553: 32(2) ,116-117

ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน คีรินท์ เมฆโหรา, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์,มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์,แผนผังการติดสินใจเพื่อการวินิจฉัยทางคลินิกสำหรับนักกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง (A CLINICAL DECISION-MAKING ALGORITHM FOR PHYSICAL THERAPIST IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN) วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.วิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1202548000073

โยธิน แสวงดี, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์, ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, วรชัย ทองไทย, จิราพร ขัติยศ อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง:กรณีวิเคราะห์ประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 2547:17(2), 165-187
-Khruakhorn S, Akamanon C, Hiengkaew V, Limpasutirachata K. Effects of ankle balance board training in subjects with functional instability of the ankle. Presented at the 8th General Assembly of Asian Confederation for Physical Therapy (GAACPT). November 17-20, 2002.

กานดา ใจภักดี, ชนัตถ์ อาคมานนท์, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์, ชมพูนุท สุวรรณศรี, วรรธนะ ชลายนเดชะ,จิตวรี ขำเดช กายภาพบำบัดในงานกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ปริมาณการใช้บริการ วารสารกายภาพบำบัด 2542: 21(2): 97-111

สุรศักดิ์ ศรีสุข, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ การวางแผนกำลังคนทางด้านสาธารณสุขใน 20 ปีข้างหน้า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรุงเทพ. 2540, 300-315