กภ. กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์

กภ. กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์

Kamolwan Puangsangonwong
ประวัติการศึกษา
2547 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล

2552 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

2553 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
2547-2548 นักกายภาพบำบัดบางเวลา คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2548-2552 นักกายภาพบำบัดบางเวลา กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

2553-2555 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการและนักกายภาพบำบัด พีเค คลินิกกายภาพบำบัด

ประสบการณ์อื่นๆ

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน

เป็นอาจารย์สอนหลักใน

รายวิชา  Mobilization หัวข้อ Thoracic spine, Sacroiliac joint, hip joint

รายวิชา PT in orthopedic I หัวข้อ PT management in soft tissue injury, PT management in lower extremity and nerve injury, Myofascial pain syndrome

รายวิชา PT in orthopedic II หัวข้อ PT management in low back pain condition

รายวิชา Massage Technique in PT หัวข้อ Massage technique in Myofascial pain and scar formation)

เป็นผู้ร่วมสอนในวิชา การรักษาด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด

เป็นอาจารย์พิเศษ

รายวิชา Massage Technique in PT หัวข้อ Massage technique in Myofascial pain and scar formation)

เป็นผู้ช่วยวิทยากรงานประชุมวิชาการสมาคมกายภาพบำบัดปี2560 หัวข้อ core stabilization exercise

 

ประสบการณ์ทางคลินิก

– เป็นนักกายภาพบำบัดทางคลินิกมีประสบการณ์ทางกระดูกและกล้ามเนื้อ  10 ปี

– เป็น clinical instructor ให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่3, 4

อบรม
2551 Manipulative Therapy and Fascia Release

2554 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance: from central to peripheral

2555 Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Neurological Conditions “Back Pain Management”

2556 Brian Mulligan’ s Concept Mobolisation with Movement, NAGS, SNAGS ETC.

2556 Spinal Manipulative Therapy

2557 The Management of Cervical Disorders

2558 Clinical Application of Adhesive Tape and Kinesiotape

2558 กายภาพบำบัดทางภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ

2559 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต

2559 Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic)…back to toes

2561 Basic Vestibular rehabitation

2561 Intermediate Vestibular rehabitation