กภ. อารีย์ วิทยสุนทร

กภ. อารีย์ วิทยสุนทร

Aree Vittayasoontorn
ประวัติการศึกษา
2546-2551 อาจารย์ภาคปฏิบัติ (Clinical instructor) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
นักกายภาพบำบัดชำนาญการกระดูกและกล้ามเนื้อ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2551-2557 ประธานกรรมการฝ่ายบุคคลและสวัสดิการ พีเคคลินิกกายภาพบำบัด
2551-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดชำนาญการกระดูกและกล้ามเนื้อ พีเคคลินิกกายภาพบำบัด
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสุขภาพและความงาม วิทยาสาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ประสบการณ์
2547 ผู้ช่วยวิทยากร อบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัด เรื่อง “sacroiliac joint”
2548 ให้คำปรึกษาเรื่อง”อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
2548 ผู้ช่วยวิทยากร อบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัด เรื่อง “low back pain”
2552 ผู้ช่วยวิทยากรอบรม “ทำงานอย่างไรไม่ปวดหลัง” แพลตตินัม
2553 วิทยากรอบรม เรื่อง”รักษาปวดหลัง ปวดเข่า ด้วยศาสตร์กายภาพบำบัด” ธนาคารทิสโก้ จำกัด
วิทยากรอบรมเรื่อง set up clinic intestinal health (anti-aging) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2554 วิทยากรอบรม “เรื่องรอบตัวในที่ทำงานกับการดูแลตนเอง” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
2554 ผู้ช่วยวิทยากรอบรม”ศาสตร์กายภาพบำบัดดูแลอาการปวดคอ ปวดหลัง อย่างไร” ธนาคารทิสโก้ จำกัด
2556 เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง”Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession” Part1: Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome. กันยา คลินิกกายภาพบำบัด
2557 วิทยากรอบรม การยศาสตร์ให้กับพนักงานบริษัทจีเอ็ม.
เอ็มแกรมมี่
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน วิทยากรอบรมสารอาหารเพื่อสุขภาพ
เพื่อการชะลอวัย [anti-aging]
อบรม

 

2547 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mobilization of Nerveous System” งานประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดทางกีฬา “ประสบการณ์นักกายภาพบำบัดทางกีฬากับการบาดเจ็บของนักกีฬา” โดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Osteopathic Therapy for Spine and Pelvic Dysfunction: Muscle Energy Technique” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555 สัมมนาวิชาการเรื่อง “Rejuvenate Evaluation in Anti-Aging and Regenerative Medicine” คณะวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงOral Presentation in 7th Mae Fah Luang Annual Research Conference in Anti-Aging and Regenerative Medicine 2012

สัมมนา Obesity and Weight Management โดย Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine

สัมมนา “Interdisciplinary Concept of Hormonal Treatment in Thailand” โดยโรงพยาบาลตำรวจ

2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Clinical Reasoning and Advanced Manual Therapy for Neckand Thoracic Disorders” โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach”
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition” คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล