กภ. ณัฐวรรณ ศรีเลิศชลาลัย

กภ. ณัฐวรรณ ศรีเลิศชลาลัย

Nutthawan Srilertchalalai
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552-2556 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัด ดัด ดึง (Manipulative) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2556-2559 : นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด พีเคคลินิกกายภาพบำบัด

อบรม
2561 Clinical reasoning and management for physical therapy in spine

2560 – Flat foot and commonly associated conditions
– Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Technique
– Provider course of Basic Life Support for Healthcare
– สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “15 ปีประกาศนียบัตรบัณฑิต

2559 – โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
– Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders
– การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ตามแนวปฏิบัติการช่วยชีวิต American Heart Associated Guideline 2015

2558 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions:
Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders

2557 – Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions:
Advanced Manual Therapy for Lumbopelvic Disorders
– ความรู้พื้นฐานและการฝึกดูแลผู้ป่วยที่ใช้กายอุปกรณ์

2556 Provider course of Basic Life Support for Healthcare