postural exercise

Postural Exercise


HOME  /  OUR SERVICE  /  Postural Exercise

โปรแกรมการปรับโครงสร้างร่างกาย ด้วย DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

  1. เพื่อปรับบุคลิกภาพ แก้หลังค่อม ไหล่ห่อ
  2. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย ให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว หรือเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. เพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง ที่มีสาเหตุจากความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อ
S__3481685
S__3481687
S__3481688
S__3481689
previous arrow
next arrow

โปรแกรมการปรับโครงสร้างร่างกาย ด้วย DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

คือการเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย
ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว
โดยเรียนรู้ผ่านสมองและระบบประสาทไปยังระบบกล้ามเนื้อ
การฝึกจะมีพื้นฐานจากการเคลื่อนไหวตามพัฒนาการของเด็ก
การออกกำลังกายแบบนี้สำคัญอย่างไร?
การเคลื่อนไหวของร่างกายนั้นเกิดจาก การสั่งการของระบบประสาท
ไปควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ในปัจจุบัน การทำงานนั่งโต๊ะ
หรือการเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนานเกินไป
จนเกิดความเสียสมดุลกันในร่างกาย จึงทำให้เกิดอาการผิดปกติในร่างกายต่างๆ
เช่น หลังค่อม คอยื่น รวมถึง ไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวในบางท่าทางได้
เช่น การนั่งยอง การนั่งพับเพียบ การแอ่นหลัง เป็นต้น

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

  1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ
  2. ผู้ที่ต้องการป้องกันอาการบาดเจ็บ
  3. ผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังไม่มั่นคง
  4. ผู้ที่มีออฟฟิศซินโดรม
  5. ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคด
  6. นักกีฬา

กภ. สุธีมา พินิจนรชัย