Group Exercise

GROUP EXERCISE


HOME  /  OUR SERVICE  /  GROUP EXERCISE

การออกกำลังกายแบบ Group exercise

โปรแกรมหลักคือการออกกำลังกาย Core stabilization เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีอาการเจ็บปวดใดๆ ก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ เป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ทำให้การทำกิจกรรมต่างๆคงทนมากขึ้น เช่น สามารถเดินได้นานขึ้น รู้สึกตัวตรง บุคลิกภาพดีขึ้น พร้อมกับการปรับลมหายใจให้ดีขึ้น เนื่องจากทางคลินิกได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ และ เป็นกล้ามเนื้อที่ผู้มารับบริการมักจะมีปัญหา จึงมีแนวคิดอยากจัดกรุ๊ป ออกกำลังกายลักษณะนี้ขึ้นมา อนึ่ง โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อประสิทธิภาพของโปรแกรม และความพึงพอใจของผู้มารับบริการค่ะ