กภ.กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์

กภ.กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์

นักกายภาพบำบัด

EXPERTISE

Personal care
Home Care

EDUCATION

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCE

TRAINING

ประกาศนีย์บัตร กายภาพบำบัด การจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล