กภ.ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน

กภ.ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน

นักกายภาพบำบัด

EXPERTISE

Personal care
Home Care

EDUCATION

วิทยาศาสตร์บัณทิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCE

TRAINING

ประกาศนียบัตร กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล