กภ.พรทิพย์ เมฆโหรา

กภ.พรทิพย์ เมฆโหรา

นักกายภาพบำบัด

EXPERTISE

Personal care
Home Care

EDUCATION

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

EXPERIENCE

1 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัท พีเคคลินิกกายภาพบำบัด จำกัด
1 ตุลาคม 2533 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อาจารย์ทางคลินิก ของมหาวิทยาลัย มหิดล ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ขอนแก่น แม่ฟ้าหลวง รังสิต หัวเฉียว นเรศวร บูรพา คริสเตียน เซ็นหลุยส์

วิทยากร และผู้ช่วย
วิทยากรบรรยาย เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม วชิรพยาบาล
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลัง วชิรพยาบาล
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วชิรพยาบาล

ผู้ช่วยวิทยากร Cervicle disc integrated approach กันยาคลินิกกายภาพบำบัด 24-25 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยวิทยากร Advanced manual therapy techniques Lumbopelvic disorder 13-14 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ผู้ช่วยวิทยากร Breathing:as a key management for function ม. วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 3-5 พฤษภาคม 2560
ผู้ช่วยวิทยากร Lumbar lntervertebral disc basic and beyond techniques 29-30 เมษายน 2560 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์
ผู้ช่วยวิทยากร Body compensation assessment and concept of treatment เชียงราย ขอนแก่น จันทบุรี เลย

TRAINING

ปี 2561

30 กันยายน 2561 Physical therapy program :the essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560

30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560    LDT2  ม.เซ็นหลุยส์

7 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560      การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7 กรกฎาคม 2560       การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ปี 2559

12-14 มกราคม 2559    Updated physical therapy for individuals with parkinson's disease ม.จุฬา

25-27 เมษายน 2559    Clinical reasoning and advanced manual therapy for spinal disorders ม.คริสเตียน

23-24 กรกฎาคม 2559 Heel pain:PT differential diagnosis assesment and management กันยาและม.เซ็นหลุยส์

ปี 2558

21-23 มกราคม 2558 Movement system impairment of shoulder  ม.จุฬา

20-22 พฤษภาคม 2558        กุญแจแห่งความสำเร็จPT ทาง Ortho ม.มหิดล

13-17 กรกฎาคม 2558         Evaluation and integrated treatment of Mechanical  Low Back Pain ม .นเรศวร

18-19 กรกฎาคม 2558         Clinical reasoning &Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage เซ็นหลุยส์

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 Body compensation assessment and concept of treatment เชียงราย

25-27 พฤศจิกายน 2558       การจัดการความบกพร่อง & วิจัยเชิงกรณีศึกษา ทางด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต สำหรับงานด้านคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ปี 2557

1-4 เมษายน 2557       LDT1 เซ็นหลุยส์

7-10 เมษายน 2557     LDT Articulation fluid Release เซ็นหลุยส์

1-4 กรกฎาคม 2557     Refining Manual Skill : The connection of Mind and Body ม.มหิดล

ปี 2556

18-21 มีนาคม 2556 Mulligan Concepts -Upper quadrant

Mulligan Concepts -Lower quadrant ม.หัวเฉียว

14-15 พฤศจิกายน 2556 Advanced Cardiac Rehabilitation ชมรมฟื้นฟูหัวใจ รพ. พระมงกุฎ

15 ธันวาคม 2556 Manual Therapy, the key of success in Physical Therapy Profession คลินิกกันยา

 ปี 2555

14-16 พฤศจิกายน 2555  Attended the2012 International Conference on Neurorehabilitation Toledo, Spain

ปี 2554

4-7 เมษายน 2554  Physical therapy Management in Musculoskeletal and Neurological Condition <BackPainManagement > ม.ธรรมศาสตร์

ปี 2553

7-9 เมษายน 2553    การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพชุมชนในเชิงรุก สำหรับบุคคลากรด้านสาธารณสุขมูลฐาน ม.เชียงใหม่

ปี 2552

25-27 กุมภาพันธ์ 2552 Manipulative Therapy and Fascia Release ม.ขอนแก่น

26-29 ตุลาคม 2552 การนวดไทยเพื่อบำบัดภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2551

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551 Vestibular Rehabilitation Effective Management of Balance and Dizziness Workshop

19 กันยายน 2551 Team Approach in heart failure rehabilitation  ชมรมฟื้นฟูหัวใจ

2-4 ธันวาคม 2551  The Knee Conference Update Knowledge ม.เชียงใหม่

ปี 2550

13-14  มีนาคม 2550 New Insights of Exercise Prescription for Cardiac Rehabilitation Practitioners ชมรมฟื้นฟูหัวใจ

7-10 สิงหาคม 2550 การฟ้องร้อง ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ม.มหิดล

31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550  Physical Therapy in CABG: phase 1-3 ม.ธรรมศาสตร์

ปี 2549

29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549  Assessment and Management of Cervical Pain The latest inclinical practice ม.เชียงใหม่

ปี 2548 

19 มกราคม 2548 Coordinate Care in Cancer Patient รพ.บำรุงราษฏร์

14-15 พฤศจิกายน 2548  กายภาพบำบัดในผุ้ป่วยปวดหลัง   ม.จุฬา

17-18 พฤศจิกายน 2548 สหเวชศาสตร์กับการด๔แลสุขภาพแบบบูรณาการ ม.จุฬา

ปี 2547

1-2 มีนาคม 2547 การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาในผู้ป่วยทางระบบประสาท ม.ขอนแก่น

30 พฤศจิกายน 2547    การออกกำลังกายแบบใหม่ในสไตล์ Pilates Body Conditionning ม.เชียงใหม่

1-3 ธันวาคม 2547       การส่งเสริมสุขภาพและการประเมินความสุขสมบูรณ์ ม.เชียงใหม่

ปี 2546

28-29 เมษายน 2546    สัมมนาผู้สอนกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ม.จฬา

24-26 พฤศจิกายน 2546 Cardiac Rehab thai model รพ.พระมงกุฎ

ปี 2543

22-23 มิถุนายน 2543   Cardiac Rehab การออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2543 Holistic Approach in back Pain ม.มหิดล

3-4 พฤศจิกายน 2543 การวิจัยทางกายภาพบำบัด  ม.มหิดล

ปี 2542

10-12 มีนาคม 2542 การตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอ ม.เชียงใหม่

26-28 เมษายน 2542 สัมนาพัฒนามาตรฐานการบริการทางกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น

24-25 พฤษภาคม 2542 การพัฒนาคุณภาพของงานบริการ รพ.นพรัตน์ราชธานี

2-6 สิงหาคม 2542เส้นทางสู่การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับผู้ประสานงานทีมคุณภาพ สรพ

1-12 พฤศจิกายน 2542 ดูงาน Cardiac Rehab รพ.รามา

15-20 พฤศจิกายน 2542       จิตวิทยา เทคนิค ศิลปะการเป็นวิทยากรและพิธีกร สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.

ปี 2539

27-28 พฤษภาคม 2539 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย รพ.รามา

ปึ 2538

14-16 มิถุนายน 2538 การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด

ปี 2537

9-11 มีนาคม 2537 Myofascial Pain Syndrome ม.มหิดล

28 มีนาคม –1 เมษายน 2537 กายภาพบำบัดในเวชศาสตร์การกีฬา ขั้นพื้นฐาน ม.เชียงใหม่

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2537 กายภาพบำบัดในเวชศาสตร์การกีฬา ขั้นกลาง ม.เชียงใหม่

ปี 2536

12-14 มกราคม 2536 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในโรคหัวใจ ม.เชียงใหม่

ปี 2534

26-30 สิงหาคม 2534  กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน ม.มหิดล