ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา

ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา

นักกายภาพบำบัด

EDUCATION

1990 B.Sc. (Physiotherapy) Mahidol University Thailand

1994 Postgraduate (Manipulative therapy) Curtin University Australia

1996 M.Sc. (Physiotherapy) Curtin University Australia

2000 Ph.D. (Physiotherapy) Curtin University Australia

EXPERIENCE

1990 นักกายภาพบำบัด รพ.บำรุงราษฎร์

1993 หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด รพ.บำรุงราษฎร์

2007-2008 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล

2003-2011 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ม.มหิดล

2000-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณทิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ม.มหิดล

ปัจจุบัน ผู้บริหารและที่ปรึกษา พีเค คลินิก กายภาพบำบัด และ กันยาคลินิก กายภาพบำบัด

OTHER EXPERIENCE

2000-2002 อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

2001-2003 กรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมการยศาสตร์ไทย

2003-2005 กรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมการยศาสตร์ไทย

2007-2009 กรรมการฝ่ายปฏิคมสมาคมการยศาสตร์ไทย

TRAINING

Craniosacral Therapy, Upledger Institute, USA 2004

Qigong Healing Courses: Qigong Essentials and Self Healing, by Master Soo Kong from Malaysia, held in Thailand 2017

Qigong Healing Courses: Treatment technique I, by Master Soo Kong from Malaysia, held in Thailand 2017

Qigong Healing Courses: Treatment technique II, by Master Soo Kong from Malaysia, held in Thailand 2018

Neural Manipulation 3, Barrel Institute, held in Singapore 2018

Neural Manipulation 4, Barrel Institute, held in Singapore 2018