อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

นักกายภาพบำบัด

EXPERTISE

Personal care
Home Care

EDUCATION

วิทยาศาสตร์บัณทิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCE

Physician, Internal Medicine (London, England)
นักกายภาพบำบัด

Physician, Internal Medicine (London, England)
นักกายภาพบำบัด

TRAINING

ประกาศนียบัตร กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล