อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

นักกายภาพบำบัด

EXPERTISE

Personal care
Home Care

EDUCATION

วิทยาศาสตร์บัณทิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCE

Physician, Internal Medicine (London, England)
นักกายภาพบำบัด

Physician, Internal Medicine (London, England)
นักกายภาพบำบัด

TRAINING

ประกาศนียบัตร กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]