Ankle sprain(ข้อเท้าแพลง)

Ankle sprain(ข้อเท้าแพลง)

เกิดจากเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้อเท้าเกิดการฉีกขาด ทำให้ข้อเท้าเกิดความไม่มั่นคง