เสมอ วัฒนายั่งยืน

เสมอ วัฒนายั่งยืน

Samer Watthanayangyuen
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประสบการณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน