กภ. พิมพ์ลักษณ์ พัฒนะประภา

กภ. พิมพ์ลักษณ์ พัฒนะประภา

Pimluck Patanabapa
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา กายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง

ประสบการณ์
พีเค คลินิกกายภาพบำบัด