ผศ.ดร. คีรินท์ เมฆโหรา

ผศ.ดร. คีรินท์ เมฆโหรา

Asst. Prof. Keerin Mekhora
ประวัติการศึกษา
1990 B.Sc. (Physiotherapy) Mahidol University Thailand

1994 Postgraduate (Manipulative therapy) Curtin University Australia

1996 M.Sc. (Physiotherapy) Curtin University Australia

2000 Ph.D. (Physiotherapy) Curtin University Australia

ประสบการณ์
1990 นักกายภาพบำบัด รพ.บำรุงราษฎร์

1993 หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด รพ.บำรุงราษฎร์

2007-2008 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. มหิดล

2003-2011 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ม.มหิดล

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี

2000-ปัจจุบัน ประกาศนียบัตรบัณทิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ม.มหิดล

ปัจจุบัน ผู้บริหารและที่ปรึกษา พีเค คลินิก กายภาพบำบัด และ กันยาคลินิก กายภาพบำบัด

ประสบการณ์อื่นๆ
2000-2002 อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

2001-2003 กรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมการยศาสตร์ไทย

2003-2005 กรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมการยศาสตร์ไทย

2007-2009 กรรมการฝ่ายปฏิคมสมาคมการยศาสตร์ไทย

อบรม

1 Craniosacral Therapy, Upledger Institute, USA 2004

2 Treatment for Pain, Dysfunction, Infection and Inflammation of the Upper Extremity, Northeast Seminars, the Dialogues in Contemporary Rehabilitation, Bloomfield, CT, USA 2004

3 Type III Dysfunction of the Spine & Extremity joint with MET for Upper & Lower Extremities, the Dialogues in Contemporary Rehabilitation, Bloomfield, CT, USA 2004

4 Sacroiliac joint: an osteopathic approach, Khonkan University, Thailand 2006

5 การแพทย์แผนธิเบตขั้นพื้นฐาน, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ประเทศไทย 2549

6 การแพทย์แผนธิเบตขั้น 2, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ประเทศไทย 2549

7 Harmony technique and low amplitude manipulation: an osteopathic approach, Khonkan University, Thailand 2007

8 Movement impairment for lumbopelvic region, Mahidol University, Thailand 2008

9 Workshops for Primus Rs, BTE technology, USA 2008

10 Visceral manipulation I (Abdomen), Barrel Institute, held in Singapore 2008

11 Evidence-based approach for sacroiliac joint problem, Mahidol University, Thailand 2009

12 Neuromeningeal mobilization I, Barrel Institute, held in Singapore 2011

13 Neuromeningeal mobilization II, Barrel Institute, held in Singapore 2012

14 Visceral manipulation II (Abdomen), Barrel Institute, held in Singapore 2012

15 Lymphatic drainage therapy I, Chikly Health Institute, held in Thailand 2013

16 Lymphatic drainage therapy II, Chikly Health Institute, held in Thailand 2013

17 Visceral manipulation III (Urogenital organs), Barrel Institute, held in Singapore 2013

18 Visceral manipulation IV (Thorax), Barrel Institute, held in Singapore 2013

19 Lymph Articulation Fluid Release, Chikly Health Institute, held in Thailand 2014

20 Fascial and Membrane Technique: Interacting Cavities-Thorax, Abdomen and Pelvis (FMTT), Barrel Institute, held in Singapore 2014

21 Visceral manipulation V (Manual thermal evaluation), Barrel Institute, held in Hongkong 2015

22 Visceral manipulation VI (VisceroEmotional Relationships), Barrel Institute, held in Hongkong 2015

23 New Manual Articular Approach-Spine & Pelvis, held in Singapore 2015

24 Craniosacral Therapy II, Upledger Institute, held in Singapore 2016

25 SomatoEmotional Release I, Upledger Institute, held in Singapore 2016

26 Brain Speak I, Upledger Institute, held in Singapore 2017

27 Strategic Crossroads of the body I, Barrel Institute, held in Singapore 2017

28 Qigong Healing Courses: Qigong Essentials and Self Healing, by Master Soo Kong from Malaysia, held in Thailand 2017

29 Qigong Healing Courses: Treatment technique I, by Master Soo Kong from Malaysia, held in Thailand 2017

30 Qigong Healing Courses: Treatment technique II, by Master Soo Kong from Malaysia, held in Thailand 2018

 

31 Neural Manipulation 3, Barrel Institute, held in Singapore 2018

32 Neural Manipulation 4, Barrel Institute, held in Singapore 2018

วิทยากร

1 Ergonomics for Ergonomic society of Thailand, The faculty of Physical Therapy, Mahidol University, and many government offices and private companies

2 Manual therapy, particularly in Lumbopelvic hip region, neural mobilization, light touch technique, mind and body connection

Publications

 

  1. Ongvisatepaiboon K, Vanijja V, Chignell M, Mekhora K, Chan J H, Smartphone-based audio-biofeedback system for shoulder joint tele-rehabilitation. Journal of Medical Imaging and Health Informatics 2016; 6 1127-34
  2. Mekhora K, Septham C, Jalayondaja W, Effect of Thai Dancing on Median Neurodynamic response During 4-Hour Computer Use. J Med Asscoc. 2015; 98(Suppl.5):S86-91.
  3. Kurustien N, Mekhora K, Jalayondeja W, Nanthavanij S. Trunk Muscle Performance and Work-Related Musculoskeletal Disorders among Manual Lifting with Back Belt Wearing Workers. J Med Assoc. 2015; 98(Suppl.5): S74-S80.
  4. Somprasong S, Mekhora K, Vachalathiti R, Pichaiyongwongdee S. Correlation between Pain Threshold and Soft Tissue Displacement in Muscle Pain Conditions. J Med Assoc. 2015; 98(Suppl.5): S68-S73.
  5. Mekhora K, Jalayondeja W, Jalayondeja C, Bhuanantanondh P, Dusadi-isariyavong, Upiriyasakul R, Anuraktam K, Online self-report questionnaire on computer work-related exposure (OSCWE): validity and internal consistency. J Med Assoc. 2014; 97(Suppl.7): S80-S83.
  6. Yeampattanaporn O, Mekhora K, Jalayondeja W, Wongsathikun J. Immediate effects of 30-minutes of breathing re-education on chronic neck pain. J Med Assoc. 2014; 97(Suppl.7): S55-S59.
  7. Kurustien N, Mekhora K, Jalayondeja W, Nanthavanij S. Trunk Stabilizer Muscle Activity During Manual Lifting With and Without Back Belt Use in Experienced Workers. J Med Assoc. 2014; 97(Suppl.7): S75-S79.
  8. Klangsin P, Mekhora K, Nanthavanij S, and Jalayondeja W. Effects of notebook computer workstation settings on muscle activities and postural risks, ICIC Express Letters, Vol. 6, No. 12, December 2012, pp. 2989-2994.
  9. Somprasong S, Mekhora K, Vachalathiti R, Pichaiyongwongdee S (2011). Effects of Strain Counter-Strain and Stretching Techniques in Active Myofascial Pain Syndrome. Journal of Physical Therapy Science 23(6), 889-893
  10. ประภัสสร คลังสิน, วรรธนะ ชลายนเดชะ, คีรินท์ เมฆโหรา, สรา อาภรณ์ (2009) คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization). วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 39-45
  11. Aranyavalai T, Mekhora K, Akamanon C. Survey of work-related musculoskeletal disorders among Thai physical therapists in Bangkok and perimeter areas. Thai Journal of Physical Therapy. 2004; 26(3): 9-26
  12. Srimongkolchai P, Mekhora K, Vachalathiti R. Effects of hip flexion angle and duration of lumbar traction on lumbar elongation in sedentary healthy females. Thai Journal of Physical Therapy. 2001; 23: 24-36
  13. Mekhora K, Liston, C.B., Nanthavanij S, Cole, J.H (2000). The effect of ergonomic intervention on discomfort in computer users with tension neck syndrome. International Journal of Industrial Ergonomics 26 (3), 367-380
  14. Straker L, Mekhora K, (2000).  An evaluation of visual display terminal placement  by EMG,

posture, discomfort and preference. International Journal of Industrial Ergonomics 26 (3),          389-398.

  1. Mekhora K, Straker L (1999).  Elimination of ECG noise in neck muscle EMG.

Ergonomics Australia 13:16-21.

Presentations and Proceedings

 

1 Mekhora, K., Liston, C.B., Nanthavanij, S., Cole, J.H. (1998) Questionnaire Validation and Method of Determining Subjects with Tension Neck Syndrome. Mark Liveris Health Sciences Research Student Seminar, Curtin University of Technology.

2 Mekhora, K., Liston, C.B., Nanthavanij, S., Cole, J.H. (1999) Ergonomic Intervention for Computer Users with Tension Neck Syndrome. The 13th International Congress of The World confederation for Physical Therapy, May 23-28, 1999, Yokohama, Japan.

3 Straker, L., Mekhora, K. (1999). The effect of monitor placement on EMG, posture, discomfort and preference. The 13th International Congress of The World confederation for Physical Therapy, May 23-28, 1999, Yokohama, Japan.

4 Mekhora, K. (2002) Survey of work-related musculoskeletal disorders in Thai computer users The 42th Siriraj Scientific Congress, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, March 4-8

5 Klangsin P, Mekhora, K, Jalayondeja, W. (2007)“Wise Technique” Implementation for Reducing Work-related Musculoskeletal Disorders in a Cardboard Box Factory. The 8th Pan-Pacific Conference on Occupational Ergonomics, Oct 17-19 2007, Bamgkok, Thailand.

5 Praditpod, N, Kemtong, S, Kurustien, N, Mekhora, K. (2008) Effects of ergonomic intervention in printing workers on  work-related musculoskeletal disorders and visual fatigue. The 9th Southeast Asian Ergonomics Society Conference, Oct 22-24, Bangkok, Thailand

6 Chanthong, A, Akamanon, C, Klangsin, P, Mekhora, K.(2008) Work-related Musculoskeletal Disorders among Printing Workers: Self-administered Questionnaire and Physical Examination. The 9th Southeast Asian Ergonomics Society Conference, Oct 22-24, Bangkok, Thailand

7 Mekhora, K, Kangsin, P, Kurustien, N. (2008) Specific exercise to reduce WMSDs among computer users. The 9th Southeast Asian Ergonomics Society Conference, Oct 22-24, Bangkok, Thailand

8 Mekhora, K, Poramapornpilas, P, Jalayondeja, W. (2008) The effects of typing skills on EMG activity and discomfort on neck and upper extremities. The 9th Southeast Asian Ergonomics Society Conference, Oct 22-24, Bangkok, Thailand

9 Praditpod, N, Kemtong, S, Kurustien, N, Mekhora, K. (2008) Effects of ergonomic intervention in printing workers on  work-related musculoskeletal disorders and visual fatigue. The 9th Southeast Asian Ergonomics Society Conference, Oct 22-24, Bangkok, Thailand

10 Upiriyasakul R., Mekhora K., Jalayondeja W. (2013) Observation of Median Neural Tension During 4 Hours of Continuous Computer Use. In proceeding of WCPT-AWP&ACPT Congress 2013, 5-9 Sep 2013, Taichung, Taiwan, pp. 126

Articles

 

1 การจัดวางจอคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของจอคอมพิวเตอร์กับการเลือกซื้อ คอลัมส์ คนกับงาน นิตยาสาสน์ หมอชาวบ้าน หน้า 54-57 ปีที่ 25 ฉบับที่ 300 ปี 2547

2 คอมพิวเตอร์กับปัญหาสุขภาพ คอลัมส์ คนกับงาน นิตยาสาสน์ หมอชาวบ้าน หน้า 54-55 ปีที่ 25 ฉบับที่ 299 ปี 2547

3 เหลียวมองซักนิดพิชิตปัญหาปวด คอลัมส์ คนกับงาน นิตยาสาสน์ หมอชาวบ้าน หน้า 60-61 ปีที่ 25 ฉบับที่ 297 ปี 2547

4 ความเครียดกับการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับ 335 (มีนาคม 2550) หน้า 60-61

5 สิ่งแวดล้อมกับการทำงาน / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 26 ฉบับ 310 (กุมภาพันธ์ 2548) หน้า 57-59

6 เก้าอี้ เลือกปรับอย่างไรให้เหมาะสม / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 26 ฉบับ 302 (มิถุนายน 2547) หน้า 57-59

7 โน้ตบุกต์ สะดวกแต่เสี่ยงโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับ 320 (ธันวาคม 2548) หน้า 76-77

8 โรคข้อศอกเทนนิส โรคสุดฮิตของคนใช้ข้อมือและข้อศอกบ่อยๆ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับ 345 (ธันวาคม 2550) หน้า 70-73

9 โรคสุดฮิตของคนใช้ข้อมือ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับ 340 (สิงหาคม 2550) หน้า 46-49

10 โรคสุดฮิตกลุ่มคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับ 338 (มิถุนายน 2550) หน้า 66-69

11 การเลือกขนาดของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 26 ฉบับ 312 (เมษายน 2550) หน้า 57-59

12 ขนาดโน๊ตบุ๊กและกระเป๋าอย่างไรถึงจะเหมาะ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับ 329 (กันยายน 2550) หน้า 61-63

13 ตำแหน่ง ลักษณะอุปกรณ์ควบคมในสำนักงานและบ้าน / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับ 314 (มิย 2548) หน้า 64-66

14 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกับการบาดเจ็บจากการทำงาน / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับ 333 (มกราคม 2550) หน้า 64-66

15 สุขภาพของคนทำงานยกแขนสูงกว่าไหล่ / คีรินท์ เมฆโหรา / หมอชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับ 342 (ตุลาคม 2550) หน้า 42-45