กภ. โชติธนา เจียมจิรชาติ

Chottana Jiamjirachat
ประวัติการศึกษา

2559-2562 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัย มหิดล
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก(สาขาจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม

พ.ย. 2563
Kinesiopathological Model: Physical Therapy Perspective on Low Back Pain สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2563
The truth of breathing and muscle imbalance สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

เม.ย 2564
Physical therapy and Functional movement สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ก.ค. 2564
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 6 ภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส.ค. 2564
Essential Points of Diagnostic Imagings in Musculoskeletal Conditions for Physical Therapists สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ส.ค. 2564
PT Pain Management Explanation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ส.ค. 2564
Posture, Breathing and Chronic Pain of the Musculoskeletal system

ต.ค. 2564
Neuromuscular Manipulation for Upper Cross Syndrome คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ต.ค. 2564
Management in low back pain คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ค. 2565
การอบรมวิชาการ เรื่อง กายภาพบำบัดสำหรับปัญหาเท้าและข้อเท้า (Physical Therapy in foot and ankle problems)

ก.ย. 2566
Craniosacral Therapy 1, Upledger Institute, Thailand