กภ. สุธีมา พินิจนรชัย

กภ. สุธีมา พินิจนรชัย

Sutheema Pinitnorachai
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัย มหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัย มหิดล
ประสบการณ์

นักกายภาพบำบัด

ประสบการณ์อื่นๆ
 • การประยุกต์ใช้การยศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “Ultrasound Therapy” ณ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร
 • อบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ณ บริษัท พีเค เทราปี จำกัด
 • Anatomy trains in (https://www.anatomytrains.com/)
  • Structure and Function
  • Arches and Legs
  • Fans of the Hip
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “Core stabilization techniques vs Pilates” ณ โรงพยาบาลบำรุงราชฎร์
 • DNS (Dynamic neuromuscular stabilization according to kolar a developmental kinesiology approach) (https://www.rehabps.com/REHABILITATION/Home.html)
วิทยากร

8 ก.ค. 2560 เป็นวิทยากร ร่วมกับ สสส. เรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการล้ม ในงาน InterCare Asia 2017 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค