กภ. มุนินทร์ ประสงค์

กภ. มุนินทร์ ประสงค์

Munin Prasong
ประวัติการศึกษา
2559

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2560 2560 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์
2561 พีเคคลินิกกายภาพบำบัด