กภ. ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน

กภ. ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน

Pattarada Wattananonpratan
ประวัติการศึกษา
2526-2536 อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอาษาวิทยา จ.สมุทรปราการ

2537-2539 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพมหานคร

2540-2543 ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2544-2548 ปริญญาโท คณะกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2557 ประกาศนียบัตร โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการชะลอวัย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์
23 กุมภาพันธ์ 2544-2551 นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด เชิงสะพานกรุงธน บางพลัด กรุงเทพ

17 ธันวาคม 2545-2551 นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สี่แยกอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ

3 มกราคม- ธันวาคม 2550 นักกายภาพบำบัด ในโครงการพัฒนาบริการของห้องพยาบาล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

18 สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด พีเค คลินิกกายภาพบำบัด ซอยบรมราชชนนี 53 ตลิ่งชัน กรุงเทพ

13-15 พฤษภาคม 2552 นักกายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพปัญหาทางด้านกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดประจำ อบต. ของ สภากายภาพบำบัด ในงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพ สปสช. ที่เมืองทองธานี

ปีการศึกษา 2553-2556 อาจารย์พิเศษ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน หัวข้อบรรยาย

 • Clinical orthopedic examination and physical therapy diagnosis in lower extremity pathology
 • Pathology and physical therapy management in lumbar spine, sacroiliac joint, leg ankle and foot
 • การประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัดและการทำงานเป็นทีม
 • ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกายภาพบำบัด
 • อบรม
  1. ได้ช่วยปฎิบัติงานในโรงพยาบาลตาม “โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ช่วยปฎิบัติงานในโรงพยาบาล” โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 16 กันยายน 2539
  2. ได้รับแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ตำแหน่งอุปนายกใน สโมสรนักศึกษากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2542คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542
  3. ได้รับแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2543 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 21 เมษายน 2543
  4. ได้รับทุน “กาญจนาปัจจ์” นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 ในวิชา กายภาพบำบัดในศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงเรียนกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 พฤษภาคม 2543
  5. ได้รับทุน “คุณถนอม ใจภักดี” นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ที่มีความประพฤติดีเด่น โรงเรียนกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 พฤษภาคม 2543
  6. ได้รับอนุมัติปริญญา หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) สาขาวิชา กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 6 มีนาคม 2544
  7. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียน หลักสูตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2544-2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7 มีนาคม 2544
  8. ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจุบัน ในสาขากายภาพบำบัด ใบอนุญาตที่ ก.2059 จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 30 เมษายน 2544
  9. เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2544-2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 พฤษภาคม 2545
  10. เป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมเทนนิสประเภททีมหญิง ทีมชาติไทย ไปแข่ง FEDCUP ASIA/OCEANIA QUALIFYING 1&2 Ariake Tennis Park Tokyo Japan วันที่ 21-27 เมษายน 2546
  11. The FIFA Medical Instructional Course The Federation Internationale de Football Association and in collaboration with the Football Association of Thailand วันที่ 20 พฤศจิกายน 2547
  12. ศึกษาดูงาน การแพทย์ทางเลือก ที่ประเทศไต้หวัน วันที่ 6-17 เมษายน 2548
   1. ศึกษาดูงาน Love and caring, Group Therapy, Art therapy ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ไทเป ไต้หวัน
   2. ศึกษาดูงาน การผสมผสานศาตร์การแพทย์จีน และการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลท้องถิ่น ไทเป ไต้หวัน
   3. ศึกษาดูงาน การวินิจฉัยโรคผ่านม่านตา คลินิก iridology ไทเป ไต้หวัน
   4. ศึกษาดูงาน โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ฉือจี้ แนวคิด กิจกรรมของพุทธสายมหายาน มูลนิธิ/วัดฉือจี้ ไทเป ไต้หวัน
   5. ศึกษาดูงาน เครือข่ายออกกำลังกายด้วยเทคนิคต่างๆ ชมรมออกกำลังกาย ไทเป ไต้หวัน
   6. ศึกษาดูงาน วารีบำบัด นวด ไถตงสปา, SPA ไทเป ไต้หวัน
   7. ศึกษาดูงาน การฝึกปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ juice therapy detoxification การวินิจฉัยตรวจวัด/ปรับสมดุลพลังร่างกาย การจัดกระดูก โดยหมอหลี่ ศูนย์สุขภาพไถหนัน ไต้หวัน
   8. ศึกษาดูงาน การนวด ดัด ดึงแบบจีน คลินิกนวดไถจง ไต้หวัน
   9. ศึกษาดูงาน กสิกรรมไร้สารพิษ ฮัวเหลียน ไถจง ไต้หวัน
   10. ศึกษาดูงาน โภชนบำบัดและการตรวจเม็ดเลือดวินิจฉัยปัญหาทุพโภชนาการ ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไทเป ไต้หวัน
  13. ได้รับอนุมัติปริญญา หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะ กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26 พฤษภาคม 2548
  14. Oral presentation เรื่อง A clinical decision-making algorithm for physical therapist in patients with low back pain ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร การประชุมสัมมนาวิชาการของเครือข่ายสาขากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2548
  15. Team members in “Project: Surveying and Providing a Guideline in Prevention and Management for Musculoskeletal Problems in Flight Attendants.” โครงการสำรวจและฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Collaboration between the faculty of the Physical Therapy and Applied Movement Sciences, Mahidol University and Thai Airways International Public Company Limited. พฤษภาคม-กันยายน 2549
  16. เข้ารับการอบรมปฎิบัติธรรม โครงการ สติปัฎฐานภาวนา โดย พระมานพ อุปสโม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2549
  17. อบรมการแพทย์แผนธิเบตขั้นพื้นฐาน โดย Numgyal Qusar เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2549
  18. อบรมการแพทย์แผนธิเบตขั้น 2 โดย Numgyal Qusar เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2549
  19. Vasyli Lower Limb Biomechanic Seminar จากสถาบัน Vasily International วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
  20. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Assessment and Management of cervical pain: The latest in clinical practice โดย Dr.Gwendolen Jull ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2549
  21. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Osteopathic therapy for spine and pelvic dysfunction: muscle energy technique โดย Lars Kron ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2550
  22. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัดในภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ โดย ผศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ สภากายภาพบำบัด วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
  23. อบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฎิบัติการกายภาพบำบัดทางกีฬา เรื่อง “ประสบการณ์นักกายภาพบำบัดทางกีฬากับการบาดเจ็บของนักกีฬา” คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2550
  24. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Mechanical Diagnosis and Treatment of the Lumbar Spine โดย อาจารย์วิบูลย์ หรรษาหิรัญวดี สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2550
  25. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Mechanical Diagnosis and Treatment of the Cervical and Thoracic Spine โดย อาจารย์วิบูลย์ หรรษาหิรัญวดี สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2550
  26. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Manipulative Therapy and Fascia Release โดย Lars Kron ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2551
  27. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance “Secondary body center stabilizers pain to cranium & digits” โดย ผศ. ปรีชา ธันวารชร สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 26-29 มีนาคม 2551
  28. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง Diagnosis and Treatment of Movement Impairments of the Lower Quarter คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2551
  29. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง Evidence-Based Manual Therapy for the Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24-27 มีนาคม 2552
  30. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Principles and Practice of Spinal Manipulative Therapy โดย Gaetano G Milazzo คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 13-14 มีนาคม 2553
  31. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to Refer? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24-26 มีนาคม 2553
  32. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง Physical Therapy in Individual with Stroke โดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12,19,26 มิถุนายน 2553
  33. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร สติปัฎฐาน 4 โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโมศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553
  34. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง Physical Therapy in ICU คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554
  35. อบรม “วิชาพลังธาตุ 4” โดย หลวงพ่อสี ตัตโถภิกขุ ณ ธรรมสถาน หุบเขาผีเสื้อทองคำ ต.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 20-22 เมษายน 2555
  36. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Lymph Drainage Therapy 1 โดย Molly Clark จาก Chikly Health Institute วันที่ 7-10 มกราคม 2556
  37. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Lymph Drainage Therapy 2 โดย Molly Clark จาก Chikly Health Institute วันที่ 14-17 มกราคม 2556
  38. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Visceral Manipulation of Thoracic, Abdominal and Low Back Pain by Osteopathy โดย Steven A Sanet ห้องประชุมเฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว วันที่ 18-20 มกราคม 2556
  39. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Therapeutic Exercise โดย Patricia Sullivan กันยา คลินิกกายภาพบำบัด วันที่ 6 มีนาคม 2556
  40. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง อาหารชะลอวัย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 เมษายน 2556
  41. อบรมประชุมวิชาการเรื่อง Exercise is Medicine: Clinical and Experimental Evidence ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556
  42. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Visceral Manipulation : Abdominal 1 โดย Ken Frey PT. จาก The Barral Institute ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 5-8 ตุลาคม 2556
  43. อบรมประชุมวิชาการ เรื่อง Food, Nutrition and Health Promotion for Brain จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2556
  44. อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Manual therapy, the key of success in physical therapy profession” Part1 : Head and neck symptom, treating sub-occipital pain syndrome ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ กันยา ปาละวิวัธน์ อาคารกันยา คลินิกกายภาพบำบัด สิรินธร
  45. อบรมพิเศษ หัวข้อเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิบำบัด SKT โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี จาก สถาบันสุเพิร์บเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย วันที่ 22 มีนาคม 2557
  46. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง LDT Articulation Fluid Release โดย Molly Clark จาก Chikly Health Institute วันที่ 7-10 เมษายน 2557
  47. ค่าย “ดูแล Body and Mind” หลอมรวมกาย-ใจ-ความคิด ให้เป็นหนึ่ง โดย กระบวนกร และนักจิตวิทยาคลินิก เกียรติยง ประวีณวรกุล ณ บ้านแม่น้ำ แม่กลอง วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2557
  48. อบรมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง “โภชนาการทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย” ชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  49. อบรมประชุมวิชาการกายภาพบำบัด เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบำบัด เรื่อง “Update in Physical Therapy for Orthopeadic Condition” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12-13 มิถุนายน 2557
  50. ค่าย Body and mind integration โดย กระบวนกร และนักจิตวิทยาคลินิก เกียรติยง ประวีณวรกุล ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม วันที่ 21-24 มิถุนายน 2557
  51. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร สติปัฎฐาน 4 โดย พระอาจารย์เกษม ธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 – 28 กรกฎาคม 2557
  52. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Kinematics linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorders” โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557
  53. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Advanced Technology with High Power Laser Therapy โดย นายแพทย์ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ จาก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 15 กันยายน 2557
  54. อบรมเรื่อง “7 ปี 7 กฏ ชวนกันสนทนา” โดย คุณนันท์ วิททยดำรง ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ วันที่ 1พฤศจิกายน 2557
  55. อบรมหลักสูตร เปิดญาณทัศนะแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดย Gil Alon จัดโดย โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก ณ ดรุณสิกขาลัย ประชาอุทิศ วันที่ 9-11 มกราคม 2558
  56. อบรม เรื่อง “เผชิญความตายอย่างสงบ” โดย กระบวนกร วรรณา จารุสมบูรณ์ จัดโดย Body and Mind by Parn วันที่ 28-29 มีนาคม 2558
  57. อบรม เรื่อง “โยงใยที่ซ่อนเร้น”  โดย กระบวนกร อังคณา มาศรังสรรค์ ณ มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ 25 วันที่ 25-26 เมษายน 2558
  58. ประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ประจำปี 2558 เรื่อง “50 ปี กุญแจแห่งความสำเร็จ กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง” จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558
  59. อบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด” โดย ดร.อิทธิกร ขำเดช จัดโดย บริษัท กันยา กายภาพบำบัด คลินิก จำกัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์กันยา ปาละวิวัธน์ อาคารกันยากายภาพบำบัด ชั้น 4 สาขาสิรินธร วันที่ 23 พฤษภาคม 2558
  60. อบรม เรื่อง “ปรัชญาเต้าเต๋อจิง เปิดประตูสู่ความสำเร็จ” สร้างความสมบูรณ์แห่งชีวิต การเข้าถึงวิถีแห่งความสำเร็จ “ยิ่งพอ ยิ่งเพิ่ม” โดย นันท์ วิทยดำรง และ โสรัตน์ วณิชวรากิจ จัดโดย ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี ณ โรงแรมเอเซีย ห้องประกายเพชร ราชเทวี วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
  61. อบรม เรื่อง “สมอง & ธรรมะในการเยียวยา” โดย กระบวนกร วิศิษฐ์ วังวิญญ จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
  62. อบรม เรื่อง “ความลับ และ รัก ของจักรวาล” โดย กระบวนกร นันท์ วิทยดำรง จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
  63. ประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Integrated Strategies in Pediatric focus on Extensive Breathing Mechanism จัดโดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558
  64. อบรม เรื่อง “Mind Map” โดย กระบวนกร อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ Think Buzan Licensed Instructor จาก Tony Buzan ประเทศอังกฤษ จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558
  65. อบรม เรื่อง “สนทนา ในพรมแดนแห่งศรัทธา” โดย คุณนันท์ วิทยบำรุง, คุณสมพล ชัยสิริโรจน์, คุณอัฐพงศ์ พงศ์พฤกษา, คุณศุภลักษณ์ ทัดศรี จัดโดย โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก และ มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก ณ บ้านไม้หอม วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
  66. อบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage” โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ จัดโดย บริษัท กันยา กายภาพบำบัด คลินิก จำกัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558
  67. อบรม เรื่อง “หยั่งรู้วิถีพลัง” โดย กระบวนกร พรชัย บริบูรณ์ตระกูล จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558
  68. อบรม เรื่อง “ศิลปะ เพื่อการเข้าถึงตัวตน” โดย กระบวนกร ญาดา สันติสุขสกุล, กะบวนกร ณัฐสิทธิ์ คุปต์เสถียรวงศ์ จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
  69. อบรม เรื่อง “Conversation with Love & God” โดย คุณนันท์ วิทยบำรุง, ดร.ประพนธ์-คุณสุนิต ผาสุขยืด, คุณอัฐพงศ์ พงศ์พฤกษา, คุณธรากร กมลเปรมปิยะกุล, คุณบุญชัย สุขสุริยะโยธิน ณ โรงแรมศิวาเทล วันที่ 19 กันยายน 2558
  70. อบรม เรื่อง “The Arts of Partnering: Growing in Love” โดย กระบวนกร สมพล ชัยศิริโรจน์, กะบวนกร ณัฐฬส วังวิญญู จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
  71. อบรม เรื่อง “สู่ศานติในเรือนใจ” โดย กระบวนกร ศุภลักษณ์ ทัดศรี, กระบวนกร อังคณา มาศรังสรรค์ มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก ณ บ้านไม้หอม วันที่ 13-14 ตุลาคม 2558
  72. อบรม เรื่อง “มองโลกจากมุมของลูก” โดย กระบวนกร เกียรติยง ประวีณวรกุล นักจิตวิทยาคลินิก จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 31 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2558
  73. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Dance Movement Therapy Training for Caregivers of Patients with Parkinson’s Disease” โดย Dita Federman จาก Unversity of Haifa ประเทศอิสราเอล จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Body and Mind By Parn ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 ธันวาคม 2558
  74. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การคลี่คลายความขัดแย้ง ด้วยจิตตปัญญาศึกษา” โดย กระบวรกร ชาญชัย ชัยสุขโกศล, กระบวนกร อัจฉรีย์ อำไพกิจพานิชย์ จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ วันที่ 18-20 มกราคม 2559
  75. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Neural Manipulation1 : Neuromeningeal Manipulation An Integrative Approach to Trauma (NM 1) โดย Eric Marlien DO. จาก The Barral Institute ณ ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 3-5 มีนาคม 2559
  76. อบรมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 14 เรื่อง “ไขประเด็นร้อน: หวาน มัน เค็ม กับ NCDs” ชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2559
  77. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนาตนเอง” โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ จัดโดย เสมสิกขาลัย ณ สวนเงินมีมา มูลนิธิ เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป วันที่ 23-24 เมษายน 2559
  78. อบรม เรื่อง “การโค้ชกับการหล่อเลี้ยงสายธาร” โดย กระบวนกร จีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์, กระบวนกร ณฐ ด่านนนทธรรม จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559
  79. อบรม เรื่อง “ฟัง Inner Soundscapes” โดย กระบวนกร เมธี จันทรา, กระบวนกร กาญจนาพร มีใหญ่ จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
  80. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Heel pain: PT differential diagnosis, assessment and management”  โดย บริษัท กันยา กายภาพบำบัด คลินิก จำกัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559
  81. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Personal Growth through the Satir Model : Changing from the Inside Out” โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ, ภญ.ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา, อ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ จัดโดย Pay it forward event 18 ณ มูลนิธิโรจนธรรมสถาน วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559
  82. อบรมกราฟเทคนิคอล โดย VeTrader ณ IBIS Bangkok NANA Hotel วันที่ 17 กันยายน 2559
  83. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Lymph Drainage Therapy 3 (Deep Pathways, Viscera, Articulations, Organ of the Senses) โดย Molly Clark จาก Chikly Health Institute วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2560
  84. อบรม Technical Trader: TFEX โดย อ.อัครพงษ์ ขวงธนชัย ณ สถาบัน StockManday  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  85. อบรม Technical Trader: พื้นฐาน โดย อ.อัครพงษ์ ขวงธนชัย ณ สถาบัน StockManday วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
  86. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Anatomy Trains : Structure & function” โดย Micheal Watson จัดโดย Kanya Academy และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์กันยา ปาละวิวัธน์ อาคารกันยากายภาพบำบัด ชั้น 4 สาขาสิรินธร วันที่ 16-19 มีนาคม 2560
  87. เข้าร่วมโครงการ “สงบจิต วิปัสสนา” ครั้งที่ 3 โดย พระวิทยากร จาก วัดญาณเวศกวัน ณ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล วันที่ 5-6 เมษายน 2560
  88. อบรมทบทวนกราฟเทคนิคอล โดย VeTrader ณ Starbuck 24 hrs at the scene town in town วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  89. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Qigong Healing Courses: Qigong Essentials and self healing” โดย Master Tan Soo Kong จาก Wellness Medical Qigong ประเทศมาเลเซีย จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
  90. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Qigong Healing Courses: Treatment Techniques” โดย Master Tan Soo Kong จาก Wellness Medical Qigong ประเทศมาเลเซีย จัดโดย Body and Mind By Parn วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
  91. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โดย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ พีเค เทอราปี จำกัด วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  92. อบรมเสวนาเรื่อง Holistic Life Balance : Wholeness of Elemental Energy โดย พทป.วิพุธ สันติวาณิช และทีมงาน ณ บ้านไม้หอม วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560
  93. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Flat foot and commonly associated conditions” โดย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560
  94. อบรม Technical Trader: เทคนิค โดย อ.อัครพงษ์ ขวงธนชัย ณ สถาบัน StockManday วันที่ 10 สิงหาคม 2560
  95. ศึกษาดูงานธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ “Business trip to Japan” โดย ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26-30 กันยายน 2560
  96. อบรม Technical Trader : เทคนิค โดย อ.อัครพงษ์ ขวงธนชัย ณ สถาบัน StockManday วันที่ 12 มกราคม 2561
  97. อบรมเสวนา เรื่อง Aging well in Thailand 4.0 โดย มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มกราคม 2561
  98. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Facilitative Mind หลักสูตร จิตแห่งฟา Episode 1 : Awakening DOJO “ตื่นเพื่อฟัง” โดย อ.อชิรวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ และ อ.โอม รัตนกาญจน์ ณ โรงแรม ศิวาเทล วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
  99. อบรมเสวนา หนังสารคดี “Heal” สารคดีเกี่ยวกับ ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ส่งผลต่อสุขภาพ และความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายอย่างไร โดย กิจกรรม จุดเล็กๆ ณ Body and Mind By Parn วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
  100. อบรมเสวนา เรื่อง ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ณ บ้านไม้หอม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
  101. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Facilitative Mind หลักสูตร จิตแห่งฟา Episode 2 : Sacred Listening “การฟังอันศักดิ์สิทธิ์” โดย อ.อชิรวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ และ อ.โอม รัตนกาญจน์ ณ โรงแรม ศิวาเทล วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
  102. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Facilitative Mind หลักสูตร จิตแห่งฟา Episode 3 : Living Organization “องค์กรมีชีวิต” โดย อ.อชิรวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ และ อ.โอม รัตนกาญจน์ ณ โรงแรม ศิวาเทล วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
  103. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Anatomy Trains : Structural Essentials:Arches and Legs” โดย Micheal Watson จัดโดย Kanya Academy และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์กันยา ปาละวิวัธน์ อาคารกันยากายภาพบำบัด ชั้น 4 สาขาสิรินธร วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561
  104. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “How to promote active ageing? Role of Physical Therapy and Health-Related Profession” โดย อ.ดร.นันทินี นวลนิ่ม จัดโดย Kanya Academy และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
  105. อบรมเสวนา เรื่อง “เห็นด้วยใจ Witness The Oneness” โดย คุณธรากร กมลเปรมปิยะกุล Awakening Navigator ณ อริยาศรมวิลล่า โฮเท็ล วันที่ 8-9 กันยายน 2561
  106. อบรมเสวนา เรื่อง “ปลุกโพธิจิต ตอน จากหัวใจตื่นรู้ สู่ปลุกโพธิจิต” โดย คุณธรากร กมลเปรมปิยะกุล Awakening Navigator และ Awakening Talk จาก 5 กัลยาณมิตรตื่นรู้ ณ มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท23 (ประสานมิตร) วันที่ 20 กันยายน 2561
  107. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Physical therapy program: The essential considerations of meachanical constraint, neuromotor control and mind” โดย อ.ดร.นันทินี นวลนิ่ม จัดโดย Kanya Academy และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 กันยายน 2561
  108. อบรมเสวนา เรื่อง “เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง” โดย คุณอุ๊ กฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรด้านการเรียนรู้โลกภายใน และ Transformation Game ณ Fathom สาทร3 (สวนพลู) วันที่ 6 ตุลาคม 2561
  วิทยากร
  4 พฤศจิกายน 2553 ผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเข่า ปวดคอ ผ่านศาสตร์ของกายภาพบำบัด ให้กับ บุคลากรบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

  12 พฤษภาคม 2554 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ รอบรู้ เรื่องรอบตัวในที่ทำงาน กับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ให้กับ คู่ค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

  10 มิถุนายน 2554 ผู้ช่วยวิทยากรบรรยาย หัวข้อ รอบรู้ เรื่องรอบตัวในที่ทำงาน กับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ให้กับ คู่ค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

  21 กันยายน 2554 วิทยากรบรรยาย เชิงปฎิบัติการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสุขภาวะของบุคลากร (Ergonomic in the workplace) ให้กับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  4 ตุลาคม 2554 ผู้ช่วยวิทยากร งานสัมนาเรื่อง กายภาพบำบัดสำหรับบรรเทาอาการปวดหลัง-คอ-เข่า ให้กับคู่ค้าของธนาคารทิสโก้

  14-17 พฤษภาคม 2556 วิทยากรบรรยายการประชุมเชิงกายภาพบำบัด เรื่อง “Manual skill for Physical therapist in Musculoskeletal disorders” ในหัวข้อ Body mechanical linkage (Lymph) ณ ห้องประชุมภูหลวง โรงพยาบาลเลย

  1-4 กรกฎาคม 2557 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Refining manual skill: the connection of mind and body” ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

  27-30 มกราคม 2558 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Body compensation assessment and concept of treatment” จัดโดย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก

  30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Body compensation assessment and concept of treatment” จัดโดย สมาคมนักกายภาพบำบัด จ.เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว ณ หอประชุม เฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย

  17 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรม Mind Map for Family โดย อ.ธัญญา ผลอนันต์, อ.อชินะวิชญ์ ภักดีโชติพงศ์ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

  10-12 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Body compensation to the Musculoskeletal injury: Techniques from body to mind” จัดโดย สมาคมนักกายภาพบำบัด จ.เชียงราย ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนหลุยส์ ณ หอประชุม เฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย

  3-5 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “Breathing: as a key management for function” จัดโดย คณะกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

  9-11 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Advanced manual techniques and beyond for management of musculo-skeletal dysfunction: in relation to mind and body connection” จัดโดย สมาคมนักกายภาพบำบัด จ.เชียงราย ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนหลุยส์ ณ ห้องประชุม โรงแรม พาร์คอินน์เชียงราย

  24-25 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Cervical Disc Integrated Approach” จัดโดย Kanya Academy ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

  1 เมษายน 2561 วิทยากรบรรยาย ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ณ พีเค คลินิกกายภาพบำบัด

  25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยวิทยากร “การฟังอย่างตั้งใจ” จัดโดย อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ โครงการศึกษา และปฎิบัติธรรมเนกขัมมบารมี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

  7-9 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยวิทยากร “ครูคนแรก รุ่นที่ 9” จัดโดย อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ณ บ้านไม้หอม พระราม 2

  23 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยวิทยากร “พลิกอนาคต EP1 RE awaken sense of Urgency ปลุกโสตปัญญา สู่การได้ยินเสียงอนาคต” โครงการ RE Future The Enterprises พลิกธุรกิจสู่บริการอนาคต กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาธุรกิจบริการ และไลฟ์สไตล์ จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรม และ ISMED

  20 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยวิทยากร “Deep Listening” จัดโดย อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ โครงการศึกษา และปฎิบัติธรรมเนกขัมมบารมี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

  29 กันยายน 2561 วิทยากรบรรยาย เรื่อง อาหารที่มีคุณค่า นำพาสุขภาพดี ชีวียืนยาว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

  4 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยวิทยากร “ปลุกยักษ์ รักโภชนา” จัดโดย อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล