กภ. พิรุณ นันทะ

กภ. พิรุณ นันทะ

Pirun Nanta
ประวัติการศึกษา
2556-2558 วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2556-2558 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
2554-2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัด ด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550-2554 วท.บ. (กายภาพบำบัด) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์
  • พีเค คลินิกกายภาพบำบัด พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยอาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
อบรม

May 2012                การอบรม “การประเมินและการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปัจจัยมนุษย์ทางวิศวกรรมและการยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555

February 2014     Lymphatic drainage, St. Louis University

December 2015   Updated practice of combined electrical stimulation & ultrasound: sense or non-sense, Mahidol University

February 2016     การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป Basic Life Resuscitation

December 2016   Clinical KT taping in musculoskeletal condition, Mahidol University

March 2017         Updated Practice of Combined Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense or Non-sense

June 2017           Kinesio Taping Symposium Thailand 2017

July 2017            Flat foot and commonly associated conditions

November 2017   Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1&KT2)

March 2018         การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป Basic Life Resuscitation

March 2018         วิทยาศาสตร์การกีฬา ชวนวิ่งปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง

April 2018           Kinesio Advanced Techniques and Clinical Analysis

November 2018   International Wheelchair Rugby Federation Wheelchair Rugby Development Clinic for classifiers

January 2019       การตรวจระดับความพิการในชนิดกีฬาว่ายน้ำ (Para Swimming) กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วิทยากร

– May 2016 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาเจ็บทางกีฬา หัวข้อ Free Softwares For Movement Analysis จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
– October 2017 โครงการการดูแลและการป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่งด้วยกายภาพบำบัด (Running Injuries And Self-Management For Runner) หัวข้อ รองเท้าสำหรับนักวิ่ง (Running Shoes) จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
– April 2018 บรรยายและสาธิตการแนะนำการบรรเทาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์กีฬา ให้แก่บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด จัดโดย บริษัท ไนกี้(ประเทศไทย) จำกัด
– February 2019 โครงการ Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง หัวข้อ “รองเท้าและการดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้น จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Presentations and Proceedings

นำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง Sincerity of Effort Test by Using Grip Strength Test in Thai Healthy People ในงาน The 11th WORLD CONGRESS of The International Society for Adaptive Medicine (ISAM 2015) ที่มหาวิทยาลัยทตโตริ เมืองโยนาโก ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2558

Articles

Bhuanantanondh P, Nanta P, Mekhora K. Determining Sincerity of Effort Based on Grip Strength Test in Three Wrist Positions. Safety and Health at Work. 2018;9(1):59-62