กภ. พรทิพย์ เมฆโหรา

กภ. พรทิพย์ เมฆโหรา

Porntip Mekhora
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต กายภาพบำบัด ม.มหิดล

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด ม.สยาม

ประสบการณ์
1 ตุลาคม 2533 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัท พีเคคลินิกกายภาพบำบัด จำกัด

ประสบการณ์อื่นๆ

อาจารย์ทางคลินิก ของมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์

อบรม
30 กันยายน 2561 Physical therapy program :the essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 LDT2 ม.เซ็นหลุยส์

7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7 กรกฎาคม 2560 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

12-14 มกราคม 2559 Updated physical therapy for individuals with parkinson’s disease ม.จุฬา

25-27 เมษายน 2559 Clinical reasoning and advanced manual therapy for spinal disorders ม.คริสเตียน

23-24 กรกฎาคม 2559 Heel pain:PT differential diagnosis assesment and management กันยาและม.เซ็นหลุยส์

21-23 มกราคม 2558 Movement system impairment of shoulder ม.จุฬา

20-22 พฤษภาคม 2558 กุญแจแห่งความสำเร็จPT ทาง Ortho ม.มหิดล

13-17 กรกฎาคม 2558 Evaluation and integrated treatment of Mechanical Low Back Pain ม .นเรศวร

18-19 กรกฎาคม 2558 Clinical reasoning &Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage เซ็นหลุยส์

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 Body compensation assessment and concept of treatment เชียงราย

25-27 พฤศจิกายน 2558 การจัดการความบกพร่อง & วิจัยเชิงกรณีศึกษา ทางด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต สำหรับงานด้านคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

1-4 เมษายน 2557 LDT1 เซ็นหลุยส์

7-10 เมษายน 2557 LDT Articulation fluid Release เซ็นหลุยส์

1-4 กรกฎาคม 2557 Refining Manual Skill : The connection of Mind and Body ม.มหิดล

18-21 มีนาคม 2556 Mulligan Concepts -Upper quadrant
Mulligan Concepts -Lower quadrant
ม.หัวเฉียว

14-15 พฤศจิกายน 2556 Advanced Cardiac Rehabilitation ชมรมฟื้นฟูหัวใจ รพ. พระมงกุฎ

15 ธันวาคม 2556 Manual Therapy, the key of success in Physical Therapy Profession คลินิกกันยา

14-16 พฤศจิกายน 2555 Attended the2012 International Conference on Neurorehabilitation Toledo, Spain

4-7 เมษายน 2554 Physical therapy Management in Musculoskeletal and Neurological Condition ม.ธรรมศาสตร์

7-9 เมษายน 2553 การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพชุมชนในเชิงรุก สำหรับบุคคลากรด้านสาธารณสุขมูลฐาน ม.เชียงใหม่

25-27 กุมภาพันธ์ 2552 Manipulative Therapy and Fascia Release ม.ขอนแก่น

26-29 ตุลาคม 2552 การนวดไทยเพื่อบำบัดภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551 Vestibular Rehabilitation Effective Management of Balance and Dizziness Workshop

19 กันยายน 2551 Team Approach in heart failure rehabilitation ชมรมฟื้นฟูหัวใจ

2-4 ธันวาคม 2551 The Knee Conference Update Knowledge ม.เชียงใหม่

13-14 มีนาคม 2550 New Insights of Exercise Prescription for Cardiac Rehabilitation Practitioners ชมรมฟื้นฟูหัวใจ

7-10 สิงหาคม 2550 การฟ้องร้อง ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ม.มหิดล

31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2550 Physical Therapy in CABG: phase 1-3 ม.ธรรมศาสตร์

29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549 Assessment and Management of Cervical Pain The latest inclinical practice ม.เชียงใหม่

19 มกราคม 2548 Coordinate Care in Cancer Patient รพ.บำรุงราษฏร์

14-15 พฤศจิกายน 2548 กายภาพบำบัดในผุ้ป่วยปวดหลัง ม.จุฬา

17-18 พฤศจิกายน 2548 สหเวชศาสตร์กับการด๔แลสุขภาพแบบบูรณาการ ม.จุฬา

1-2 มีนาคม 2547 การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาในผู้ป่วยทางระบบประสาท ม.ขอนแก่น

30 พฤศจิกายน 2547 การออกกำลังกายแบบใหม่ในสไตล์ Pilates Body Conditionning ม.เชียงใหม่

1-3 ธันวาคม 2547 การส่งเสริมสุขภาพและการประเมินความสุขสมบูรณ์ ม.เชียงใหม่

28-29 เมษายน 2546 สัมมนาผู้สอนกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ม.จฬา

24-26 พฤศจิกายน 2546 Cardiac Rehab thai model รพ.พระมงกุฎ ปี 2543

22-23 มิถุนายน 2543 Cardiac Rehab การออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2543 Holistic Approach in back Pain ม.มหิดล

3-4 พฤศจิกายน 2543 การวิจัยทางกายภาพบำบัด ม.มหิดล

10-12 มีนาคม 2542 การตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอ ม.เชียงใหม่

26-28 เมษายน 2542 สัมนาพัฒนามาตรฐานการบริการทางกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น

24-25 พฤษภาคม 2542 การพัฒนาคุณภาพของงานบริการ รพ.นพรัตน์ราชธานี

2-6 สิงหาคม 2542 เส้นทางสู่การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับผู้ประสานงานทีมคุณภาพ สรพ

1-12 พฤศจิกายน 2542 ดูงาน Cardiac Rehab รพ.รามา

15-20 พฤศจิกายน 2542 จิตวิทยา เทคนิค ศิลปะการเป็นวิทยากรและพิธีกร สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.

27-28 พฤษภาคม 2539 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย รพ.รามา

14-16 มิถุนายน 2538 การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด

9-11 มีนาคม 2537 Myofascial Pain Syndrome ม.มหิดล

28 มีนาคม – 1 เมษายน 2537 กายภาพบำบัดในเวชศาสตร์การกีฬา ขั้นพื้นฐาน ม.เชียงใหม่

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2537 กายภาพบำบัดในเวชศาสตร์การกีฬา ขั้นกลาง ม.เชียงใหม่

12-14 มกราคม 2536 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในโรคหัวใจ ม.เชียงใหม่

26-30 สิงหาคม 2534 กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน ม.มหิดล

วิทยากร
วิทยากรบรรยาย เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม วชิรพยาบาล

วิทยากรบรรยาย เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลัง วชิรพยาบาล

วิทยากรบรรยาย เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วชิรพยาบาล

ผู้ช่วยวิทยากร Body compensation assessment and concept of treatment เชียงราย ขอนแก่น จันทบุรี เลย

29-30 เมษายน 2560 ผู้ช่วยวิทยากร Lumbar lntervertebral disc basic and beyond techniques โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์

3-5 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยวิทยากร Breathing:as a key management for function ม. วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

13-14 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยวิทยากร Advanced manual therapy techniques Lumbopelvic disorder โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

24-25 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยวิทยากร Cervicle disc integrated approach กันยาคลินิกกายภาพบำบัด