กภ. ปวีณา สมบูรณ์

กภ. ปวีณา สมบูรณ์

Paveena Somboon
ประวัติการศึกษา

2551       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหิดล

2552       ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด ด้วยการจัดดัด ดึง) มหิดล

2558       วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหิดล

ประสบการณ์

2551-2553            นักกายภาพบำบัดช่วงเวลา กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

2554-2558            นักกายภาพบำบัดอิสระ (ด้านกีฬา, คลินิกกายภาพบำบัด Health designs, Aspired club)

2559                       นักกายภาพบำบัดช่วงเวลาที่ พีเค คลินิกกายภาพบำบัด

อบรม

2552

 • การประชุมวิชาการประจำปี 2552 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “สุขภาวะผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า”

2555

 • อบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 30 “วิทยาการก้าวหน้าในโรคหลอดเลือดสมอง (Advance in Stoke)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

2660

 • อบรม K-tape by Yai
 • Clinical Reasoning & Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorder & Scapulocostal Syndrome โดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด
 • อบรมหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.เซนต์หลุยส์ จัดโดย พีเค คลินิกกายภาพบำบัด
 • Neurotherapeutic Technique The Application in Individual with Stroke โดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด
 • Core Concept of OsteopathicTechniques for Physical Therapy โดย คลินิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2561

 • “Core Stabilization Techniques VS Pilates”  ณ ศูนย์ประชุมชั้น21 อาคารคลินิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • อบรมการออกกำลังกาย DMS by SPPT
 • ประชุมวิชาการ9th Asian Master Class on Aging 2018  โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORTS SCIENCE DEPLOYMENT FOR ATHLETICPERFORMANCE) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • การประชุมวิชาการประจำปี 2561 the Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2018 on August 1-3, 2018 at Siriraj Hospital.
 • “Pharmacology for Physical Therapist” ร่วมกับ หลักสูตรกายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ณ เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด
 • Move Free of Shoulder complex by SPPT
 • Physical Therapy in vestibular rehabilitation “Course A: Basic Vestibular Rehabilitation”
 • Physical Therapy in vestibular rehabilitation “Course B:Intermediate Vestibular Rehabilitation”

2562

 • Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation Program โดย รพ.ทรวงอก