กภ. ปรียานันท์ วงศ์กระสันต์

กภ. ปรียานันท์ วงศ์กระสันต์

Preeyanan Wongkrasant
ประวัติการศึกษา
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะกายภาพบำบัด

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัย มหิดล

ประสบการณ์

● นักกายภาพบำบัด

ประสบการณ์อื่นๆ
การประยุกต์ใช้การยศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
อบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ณ บริษัท พีเค เทราปี จำกัด
2014 Update in Physical Therapy for Orthopedic Condition, Thailand
2015 Lymphatic drainage therapy I, Thailand
2017 Lymphatic drainage therapy II, III, Thailand
วิทยากร

– แขกรับเชิญรายการ My Lady ผู้หญิงของฉันบรรยาย

หัวข้อ “รองเท้าส้นสูงกับสุขภาพเท้า” 2559

– แขกรับเชิญรายการ เม้นท์ เม้า สามเผือกบรรยาย

หัวข้อ “ออฟฟิศ ซินโดรม” 18 กันยายน 2560

– แขกรับเชิญรายการ the top secret ล้วงลับดารา

หัวข้อ “การเลือกชุดชั้นในที่ถูกต้เอง และอาการปวดจากการสวมชุดชั้นในที่เหมาะสม” 2561