กภ. นิรมล กมลวัฒน์

กภ. นิรมล กมลวัฒน์

Niramon kamonwat
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัย มหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัย มหิดล
ประสบการณ์
นักกายภาพบำบัด
อบรม
DNS (Dynamic neuromuscular stabilization according to kolar a developmental kinesiology approach) (https://www.rehabps.com/REHABILITATION/Home.html)