กภ. ธาตริพัฒน์ บริสุทธิ์

กภ. ธาตริพัฒน์ บริสุทธิ์

Thatripat Borisut
ประวัติการศึกษา
2008-2012 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมิดล ประเทศไทย / Bachelor Degree B.Sc(Physical Therapy) Mahidol university Thailand

2012-2013 ประกาศนียบัตร(กายภาพบำบัดคลินิก จัด ดัด ดึง) / Graduate Dipoloma (Clinical Physical Therapy)

ประสบการณ์
2013-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด พีเค คลินิกกายภาพบำบัด / Physical Therapist

2017-ปัจจุบัน ผู้จัดการพีเคโฮม / manager of PK home visits

อบรม
2014 Update in Physical therapy for Orthopeadic Codition Siriraj Hopital Thailand

2015 สมาธิบำบัด SKT โดย ศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี กรุงเทพมหานคร

2017 Physical activity coaching & exercise prescription for muscle performance by kanya academy

2018 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern by mahidol university
คอร์สอบรมวิถีความตายอย่างสงบ โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโร เชียงใหม่

วิทยากร
2017 office syndrome and work station management สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา สามพราน นครปฐม