กภ. ธญา ศรีจันทร์ทอง

Thaya Srijunthong
ประวัติการศึกษา

2555-2558 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัย มหิดล
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก(สาขาจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม

13-14 ก.ย. 2564
Kinesio taping assessment, fundamental concepts and techniques

1-2 มิ.ย. 2565
Musculoskeletal Activated in Movement Impairment (Online)

27-30มิ.ย. 2565
The Current Approach of Physiotherapy Intervention for Pain & Tissue Healing 2022 / And The Most Common Injury in Runners

11-12 ส.ค. 2565
cranio-cervical rehabilitation course

13-14 ส.ค. 2565
cranio-mandibular rehabilitation course