กภ. ญาดา เพ่งพิศ

กภ. ญาดา เพ่งพิศ

Yada Pengpit
ประวัติการศึกษา
2537 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ จ.เชียงราย

2543 มัธยมต้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

2546 มัธยมปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทมหิดล

2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ด้วยการจัดดัดดึง

2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ(MBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557 ● 29-30 พ.ค.ประชุมวิชาการ เรื่อง Food, Nutrition and Health Promotion for Brain : Cerebos Award Conference 2013
● 12-13 มิ.ย. ประชุมวิชาการ50ปี ภาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิส์และกายภาพบำบัดโรงพยาบาลศิริราช
● 1-4 ก.ค. เป็นผู้ช่วยวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Refining Manual Skill: ThConnection of Mind and Body วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา, อจ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ จัดอบรมที่ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2558 ● 23-24 พ.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง “สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด” จัดอบรมโดย กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัย เซนต์หลุยส์, อจ.อิทธิกร ขำเดช, วิทยากร
● 18-19 ก.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Clinical Reasonning & Adance Manual Therapy in Kinematc Lnkae” จัดบรมโดย กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัย เซนต์หลุยส์, ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ, วิทยากร
● 24-27 ต.ค. Lymphatic Drainage Therapy1 : Lymphatic pathways; Anatomical integrity (LDT1) by Chikly Health Institute with Facculty of Physical Therapy Saint Louis College.
● 30 ต.ค.-2 พ.ย. Lymphatic Drainage Therapy2 : Pathological pathways; Manual lymphatic mapping (LDT2) by Chikly Health Institute with Facculty of Physical Therapy Saint Louis College.

2559 ● 3-5 มี.ค. Neuromeningeal Manipulation1: An integrative Approach to Trauma (NM1 ) by The Barrel Institute in Singapore

2560 ● 4-7 ก.พ. Lymphatic Drainage Therapy3 : Deep pathways; viscera, articulation, organ of the senses (LDT3) by Chikly Health Institute with Faculty of Physical Therapy Saint Louis College.

● 7 ก.ค. อบรมหลักการปฐมพยาบาลแะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)

● 26-27 ส.ค.อบรมวิชาการ เรื่อง Neurotherapeutic Technique The Application Individual with Stroke จัดอบรมโดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัย เซนต์หลุยส์, ผศ.ดร.ลาวัลย์ พาณิชเจริญ / รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี, วิทยากร

ประสบการณ์
2554 นักกายภาบาบัดประจำ พีเค คลินิกกายภาพบำบัด

2557 นักกายภาพบำบัดPart time พีเค คลินิกกายภาพบำบัดและโรงยาบาลบีเอ็นเอช

2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีเค เทอราปี จำกัด ผู้จัดการพีเค ณ จีเอ็มเอ็มคลินิกกายภาพบำบัด