กภ. จันทร์เฉลิม พิชิตศศิธร

กภ. จันทร์เฉลิม พิชิตศศิธร

Chanchaloem Pichitsasithorn
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

2550-2555 มัธยมศึกษา โรงเรียนสายปัญญาฯ

2556-2559 ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร จัด ดัด ดึง ม.มหิดล