การพัฒนาทางวิชาการ

พีเคคลินิกกายภาพบำบัด เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านคลินิก

เราจึงมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นการส่งต่อคุณประโยชน์ของเราให้กลับไปสู่ประชาชน

 

keerin

ร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดด้วยการจัดดัดดึง ม.มหิดล