กภ. ชุติมา พันธุ์โพธิ์

กภ. ชุติมา พันธุ์โพธิ์

Chutima Punpo
ประวัติการศึกษา
2557 – 2559 ปริญญาโท Master of Art (Pathokinesiology) New York University, United States of America

2553 – 2554 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบําบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

2549 – 2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบํา บัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ประสบการณ์
2559 – 2561 Orthopedic Physical Therapist at Active Care Physical Therapy, NewYork City, USA

2559 Lab assistance in “Electrotherapy Modalities Section 1” (GEPHTH PT-GE2218001) by Louis N. Iannuzzi DPT

2558 – 2559 Office Assistant at Department of Physical Therapy, NYU

2554 – 2556 Research Assistant for the study topic “RAGE and foot function in patients with diabetic foot disease” conducted by Smita Rao PhD, Kenneth Mroczek MD, Annie Lu ANP, Ann Marie Schmidt MD

2554 – 2556 PK Physical Therapy Clinic, Bangkok, Thailand

2554 Bangkok Phuket Hospital, Phuket, Thailand

ประสบการณ์อื่นๆ
2554-ปัจจุบัน ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย เลขที่ 5608

2554-ปัจจุบัน สมาชิกสภากายภาพบําบัดแห่ง ประเทศไทย เลขที่สมาชิก 5659

2558-ปัจจุบัน ใบรับ รองการเข้าฝึก CPR/AED สําหรับเด็กและผู้ใหญ่ จาก American Red Cross

2560-ปัจจุบัน ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นครนิวยอร์ก เลขที่ 042465

2561-ปัจจุบัน
สมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่สมาชิก 760819

อบรม
2552 Evidence-based Manual Therapy for Lower Quadrant” by Toni S. Roddy PT, PhD

2553 “Patellofemoral pain:A clinical Review of Evaluation and Treatment techniques for PT ”by Christopher M. Power PT, PhD

2554 “Brian’s Concepts: Upper–Lower quadrant and Advanced concepts” by Mr. Gaetano G. Millazzo and Geoffrey Foat”

2556 “Lymphatic Drainage Therapy level I & II ” by Molly Clark PT, LMT, LLCC

2557 “Visceral Manipulation level I&II ” by Ken Frey, PT
“Craniosacral Therapy level I ” by Susan Cotta MSPT,CST,ATC

2558
“Craniosacral Therapy level II ” by Luvia Jane
“ Neural Manipulation level I ” by Barbara LeVan, RPT

2559 “Level I IASTM Upper & Lower Quarter Module” by Davis Koh DPT, MBA, GCS, CSCS
“MT-ST: Stabilization Training and Functional Rehabilitation” by Robert Fluegel, PT, COMT

2560 “Visceral Manipulation level III ” by Dee Dettmann Ahern, PT, BI-D
“Visceral Manipulation level IV ” by Ron Mariotti ND, BI-D
“ Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region” by Shirley Sahrman PT,PhD

Presentations and Proceedings
“The immediate effect of foot contact visual feedback, foot contact auditory feedback, and combined foot contact visual and auditory feedback on the foot strike pattern in healthy recreational rear foot strike runners” at World Confederation for Physical Therapy – Asia Western Pacific and Physical Therapy Association of Thailand Congress 2017 (P-01-329)