ขอแสดงความยินดีกับ อ.คมปกรณ์ และ อ.คีรินท์ที่ได้สำเร็จหลักสูตร New Manual Articular Approach (MAA)

1457876599066-200x300 1457876591442-200x300

ขอแสดงความยินดีกับ อ.คมปกรณ์ และ อ.คีรินท์ที่ได้สำเร็จหลักสูตร New Manual Articular Approach (MAA)

สำหรับกระดูกสันหลัง สอนโดย Jean-Pierre Barrel เจ้าของสถาบัน Barrel institute ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงด้าน

Manual Therapy ระดับโลก

เว็บไซต์ของสถาบัน http://www.barralinstitute.com/